Gebruiksvoorwaarden van de website Het land van Ooit

Toepassing van deze algemene voorwaarden

Deze website wordt beheerd door Het Land van Ooit NV, met maatschappelijke zetel te Koningin Astridlaan 82c, 2550 Kontich, met ondernemingsnummer BE 0627 815 177 en ingeschreven in het rechtspersonenregister te Antwerpen (“HLVO”).

Door het gebruik van de HLVO-website aanvaardt u automatisch, onherroepelijk en onvoorwaardelijk de toepassing van HLVO’s algemene voorwaarden van verkoop op afstand [hyperlink algemene voorwaarden – webshop HLVO] alsook van haar privacybeleid [Hyperlink privacybeleid toevoegen].   

Gebruik van de website

Gebruik van informatie en inhoud beschikbaar op de website

Ieder gebruik van de informatie en inhoud beschikbaar op de HLVO-website is op eigen risico. HLVO heeft het recht om de informatie en inhoud aan te passen of te verwijderen, dit op ieder ogenblik en zonder enig bericht. Hoewel HLVO ernaar streeft om de informatie zo nauwkeurig en volledig mogelijk weer te geven, kan HLVO niet garanderen dat deze altijd juist, volledig en accuraat is. HLVO kan dan ook niet aansprakelijk worden gesteld voor eventuele schade, van welke aard ook, zowel rechtstreeks als onrechtstreeks, die u zou lijden door het gebruik van de informatie op de HLVO-website. 

HLVO is niet aansprakelijk voor storingen of onderbrekingen bij het gebruik van deze website, zoals een tijdelijke opschorting om technische of andere redenen, met inbegrip van de onderhoud van de website.  In dit geval heeft u geen recht op een schadevergoeding of andere compensatie bij tijdelijke of definitieve onbeschikbaarheid. 

Toegang tot de webshop :

Zowel met als zonder account wordt de toegang tot de webshop door HLVO mogelijk gemaakt. 

U bent zelf verantwoordelijk voor de beveiliging van uw accountgegevens, zoals gebruikersnaam en wachtwoord.  Indien u vaststelt dat uw paswoord ongewild doorgegeven is aan onbevoegden en/of derden of dat er eventueel misbruik van uw paswoord gemaakt kan worden, dan dient u HLVO onmiddellijk op de hoogte te stellen.  HLVO behoudt zich het recht voor om op elk ogenblik de toegangsrechten van de gebruiker tot de met paswoord beveiligde zone te annuleren of te beperken door zijn gebruikersgegevens te blokkeren.  HLVO kan niet aansprakelijk gesteld worden voor schade die voortvloeit uit misbruik van wachtwoorden en/of annuleren of beperken van gebruiksrechten.

Verboden handelingen:

Bij het gebruik van de website zal u zich onthouden van:

 • illegale handelingen te stellen;
 • persoonsgegevens van andere gebruikers van de website onrechtmatig te verwerken, zich de identiteit van een derde aan te meten of persoonsgegevens en andere persoonlijke informatie over een derde te verspreiden of te publiceren, met welke middelen ook;
 • direct of indirect schadelijke, beledigende, racistische, haatdragende, immorele, privacyschendende boodschappen of afbeeldingen te verspreiden of te publiceren;
 • direct of indirect informatie verspreiden of publiceren omtrent politieke, filosofische of religieuze gezindheid, vakbondslidmaatschap, gezondheid of seksuele geaardheid of enige andere persoonlijke informatie;
 • inhoud of boodschappen voor rekening van derden te verspreiden of te publiceren;
 • inhoud of boodschappen te verspreiden die de belangen van HLVO schaden of kunnen schaden.

Intellectuele eigendomsrechten (“IER”)

IER van HLVO

De HLVO-website bevat materiaal dat is beschermd door intellectuele eigendomsrechten, die exclusief aan HLVO en/of haar licentiegevers toekomen.  De informatie die op de website kan worden geraadpleegd, zoals het ontwerp, de teksten, tekeningen, foto’s, afbeeldingen, logo’s, benamingen…, zijn beschermd door intellectuele eigendomsrechten en mogen bijgevolg niet worden gekopieerd en/of gereproduceerd in welke vorm dan ook, behoudens voorafgaand schriftelijk akkoord van HLVO en/of haar licentiegevers.

In het bijzonder is “Het land van Ooit” beschermd door het merkenrecht.  Evenals de merken van de producten die HLVO aanbiedt, en de daarbij horende handelsnamen en logo’s, zijn eigendom van HLVO’s licentiegevers.

Overdracht van IER naar HLVO

Ingeval u als gebruiker teksten, commentaren, bestanden, foto’s, video’s, grafische werken etc. aan onze website toevoegt en online plaatst, draagt u expliciet alle IER onvoorwaardelijk en definitief over aan HLVO, zonder hiervoor een bijkomende vergoeding te ontvangen. In het bijzonder staat u hierdoor HLVO toe om de door u gepubliceerde inhoud zonder beperkingen te reproduceren en aan het publiek mee te delen in het kader van online of offline promotionele activiteiten en sociale media activiteiten. 

U garandeert HLVO dat de door u op de website geplaatste inhoud op geen enkele wijze een inbreuk vormt op enige ander IER van een derde, en dat, indien de inhoud ervan toestemming vereist van een derde, u deze hebt verkregen om te publiceren op onze website.

Hyperlinks

Het is toegestaan om te linken naar de HLVO-website, deze te delen en/of ernaar te verwijzen, voor zover deze links rechtstreeks leiden naar de precieze webpagina van de HLVO-website die wordt aangehaald bij de verwijzing. Dergelijke verwijzingen zijn enkel mogelijk voor eigen en niet-commercieel gebruik, behoudens voorafgaande schriftelijke toestemming van HLVO. HLVO behoudt zich het recht voor om deze toestemming op elk moment in te trekken om gegronde redenen, bijvoorbeeld als een aan de website gekoppelde hyperlink inbreuk kan maken op de belangen van HLVO of strijdig is met de openbare orde en de goede zeden, het auteursrecht, andere intellectuele eigendomsrechten en andere rechten, ook van derden.

De HLVO-website kan hyperlinks omvatten naar websites van derden uitsluitend ter informatie. HLVO stelt zich niet garant voor de beschikbaarheid van deze websites en is in geen enkel geval verantwoordelijk voor hun inhoud of kwaliteit. De aanwezigheid van deze hyperlinks betekent niet dat er een samenwerking zou bestaan tussen HLVO en de beheerders van die websites.

Aansprakelijkheid

De raadpleging en het gebruik van de Website gebeurt op uitsluitende aansprakelijkheid van de Gebruiker.

Het gebruik van de website impliceert kennis en aanvaarding van de kenmerken en de beperkingen die inherent zijn aan het internet , met inbegrip van technologieën met betrekking tot reactietijd nodig om de webserver van HLVO te raadplegen of te doorzoeken, technische prestaties, risico van onderbreking en, meer in het algemeen, het risico eigen aan de overdracht van gegevens over het internet.

Ingevolge het bovenstaande kan HLVO in geen geval aansprakelijk worden gesteld voor volgende feiten (niet-limitatieve en niet-exhaustieve opsomming):

 • informatie beschikbaar op de website die niet door HLVO werd geplaatst, zoals bijvoorbeeld commentaren die gebruikers achterlaten
 • eventuele storing van het netwerk die de goede werking van de website verhindert;
 • verlies van gegevens;
 • elke softwarestoring;
 • alle gevolgen van een computervirus, bug (softwarefout), afwijking of storing;
 • eventuele schade aan uw computer, om welke redenen ook.

Wijzigingen aan deze algemene voorwaarden

HLVO is gerechtigd haar algemene voorwaarden ten alle tijden aan te passen.  De bijgewerkte versie van deze algemene voorwaarden zal op deze website bekend gemaakt worden en gaat bij publicatie onmiddellijk van kracht. Gelieve regelmatig naar deze webpagina terug te keren om er zeker van te zijn dat u altijd op de hoogte bent van de laatste versie van algemene voorwaarden.

Toepasselijk recht en bevoegde rechtbank

Onderhavige algemene voorwaarden zijn onderworpen aan het Belgisch recht.

Voor alle betwistingen zijn alleen de hoven en rechtbanken van het arrondissement Antwerpen bevoegd.